Razpis za delovno mesto - PODROČNI SVETOVALEC

03.03.2021

Na podlagi  7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.21/13,78/13 – popr.,47/15– ZZSDT,33/16– PZ-F,52/16,15/17– odl. US,22/19– ZPosS in81/19)in na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Topliceobjavlja javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta:

PODROČNI SVETOVALEC I

za vodenje področja gostinstva in turizma

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj specializacija po višješolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1.bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna  izobrazba (1. bolonjska stopnja)

 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področij dejavnosti zavoda

 • veljaven vozniški izpit B kategorije,

 • državljanstvo Republike Slovenije,

 • znanje slovenskega jezika,

 • znanje vsaj enega tujega (svetovnega) jezika

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji:

 • delovne  izkušnje s področja gostinstva (odlično  poznavanje vin in vinske degustacije)  

 • organizacijske in vodstvene sposobnosti ter izkušnje na področju gostinstva in turizma,

 • poznavanje projektnega dela,

 • odlično poznavanje dela z računalnikom.

Opis del in nalog:

 • sodelovanje  pri načrtovanju aktivnosti zavoda,

 • samostojno  izvajanje, načrtovanje in  organiziranje letnega programa zavoda na področju dejavnosti zavoda,

 • pripravljanje razvojnih usmeritev za delo na delovnih področjih zavoda, 

 • vodenje projektov in projektnih ter drugih skupin,

 • sodelovanje in povezovanje turističnih in drugih deležnikov,

 • spremljanje in pripravljanje dokumentacije za državne in mednarodne javne razpise,

 • izvajanje trženja programov zavoda,

 • vodenje in organiziranje  ter usklajevanje dela in nalog na blagajni ,

 • organiziranje, nadzorovanje in izvajanje dogodkov in prireditev,

 • izvajanje lastne marketinške dejavnosti in kreativno oblikovanje promocijskih materialov in sporočil z namenom promocije zavoda,

 • priprava analiz programov in projektov za zavod , ki jih zavod izvaja,

 • stiki z javnostmi,

 • sodelovanje in komuniciranje z izvajalci in uporabniki programov zavoda,

 • sodelovanje pri pripravi internih aktov, predlogov, programov, pobud, poročil in analiz za svet zavoda in ustanovitelja,

 • urejanje arhiva dokumentov zavoda,

 • opravljanje drugih delovnih nalog, ki jih določajo splošni akti, letni program in sklepi sveta zavoda ter občine ustanoviteljice,

 • druge naloge po navodilu direktorja.

Prijava mora vsebovati:

 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

 2. pisno izjavo o delovnih izkušnjah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo in raven zahtevnosti dela, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,

 3. pisno izjavo kandidata, da:

je državljan Republike Slovenije,

ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 1. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Zavodu za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice pridobiti podatke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

 2. kratko vizijo razvoja delovnega področja.

Namesto zgoraj navedenih pisnih izjav lahko kandidat predloži tudi fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev.

Zaželeno je, da kandidat k prijavi z dokazili priloži tudi kratek življenjepis oz. motivacijsko pismo.

Kandidat naj delovne izkušnje, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava za prosto delovno mesto PODROČNI SVETOVALEC I », na naslov: Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, in sicer v roku 5 dni od objave na spletni strani Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice ter na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno prijavo se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: visit@smarjeske-toplice.si , s čimer  veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je bila oddana na pošto najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Kandidati bodo o izbiri oziroma o ne izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur/teden) in 3 mesečnim poskusnim delom.

Dodatne informacije o javnem razpisu in delovnem področju je mogoče dobiti pri Darinki Bobnar, darinka.bobnar@smarjeske-toplice.si ali na tel. številki  051 354 341.

Darinka Bobnar
Direktorica ZTKŠ Šmarješke Toplice

Objava:

Zavod RS za zaposlovanje,
spletna stran ZTKŠ Šmarješke Toplice.

Vložiti:
zbirka dokumentarnega gradiva.