Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - najem poslovnega prostora

16.06.2020

Datum: 15. 6. 2020

Številka: 352-0001/2020-1

Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, namero

o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu poslovnega prostora.

Predmet neposredne pogodbe je najem poslovnega prostora v pritličju objekta na naslovu Bela Cerkev 9, 8220 Šmarješke Toplice, št. 843, na parc. št. 2723/6, k. o. Bela Cerkev, za namen opravljanja poslovnih dejavnosti Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice.

Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice poslovni prostor potrebuje za opravljanje gostinske in drugih z gostinstvom povezanih dejavnosti.

Po predhodnem dogovoru z lastnikom se na podlagi opravljene cenitve podpiše pogodba o najemu poslovnega prostora.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe se objavi na spletni strani Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice (zavod.html) najmanj 20 dni pred nameravano sklenitvijo najemne pogodbe, skladno z 2. odstavkom 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in mora biti objavljena najmanj 20 dni.

Postopek se lahko kadarkoli ustavi do sklenitve pravnega posla.

v. d. direktorja

Darinka Bobnar