Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice

08.06.2020

Datum: 9. 6. 2020

Številka: 110-0001/2020-1

Na podlagi 35.člena Zakona o zavodih (Ur.list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 - ZPDZC in 127/2006-ZJZP), Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice , (Uradni list RS, št. 40/2019, 46/2019 in 48/2019) in v skladu s Statutom ZTKŠ Šmarješke Toplice, sprejetim dne 24.10.2019, Svet zavoda ZTKŠ Šmarješke Toplice objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ZA TURIZEM, KULTURO IN ŠPORT ŠMARJEŠKE TOPLICE

Pogoji za opravljanje dela

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima najmanj šesto oziroma višješolsko izobrazbo,

– strokovno poznavanje področja dela v javnem zavodu s področja glavnih dejavnosti zavoda,

– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,

– ima najmanj štiri leta ustreznih delovnih izkušenj,

– aktivno znanje slovenskega jezika,

– znanje dveh svetovnih jezikov (enega aktivno, enega pasivno).

Pričakovane veščine in druga znanja:

- komunikativnost,

- samostojnost,

- kreativnost.

Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi

1. Izjava o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja, smer izobrazbe ter leto in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena.

2. Izjava kandidata, da: - je državljan Republike Slovenije - ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, - zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.

4. Izjava o aktivnem znanju enega svetovnega jezika in enega pasivno, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija, v okviru katere je bilo znanje pridobljeno.

5. Izjava o ustreznih organizacijskih oziroma vodstvenih sposobnostih.

6. Izjava, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Svetu zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice pridobitev podatkov iz prve in druge točke tega odstavka iz uradne evidence.

7. Program dela ter razvoja zavoda za obdobje trajanja mandata, ki izkazuje strokovno poznavanje področja dela zavoda.

Prednost pri izbiri imajo kandidati, ki imajo delovne izkušnje in poznavanje vseh področij turističnih segmentov in ki operativno poznajo turistično dejavnost, še zlasti destinacijski management.

Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi veščine in znanja, ki jih je pridobil.

Rok in naslov za vlaganje prijav in rok za obveščanje o izbiri

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, s pripisom » NE ODPIRAJ – javni razpis za direktorja ZTKŠ Šmarješke Toplice«, in sicer v osmih (8) dneh od objave tega razpisa.

Nepravočasne in nepopolne prijave kandidatov ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prispelih prijav in dokazil; po potrebi bodo kandidati povabljeni, da svoj program dela predstavijo komisiji Sveta zavoda ZTKŠ Šmarješke Toplice za izbirni postopek.

Kandidati bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.

Sklenitev delovnega razmerja

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje s polnim delovnim časom, za določen čas štirih (4) let.

Dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa Informacije v zvezi z javim razpisom dobite na tel. št.: 07/ 30 74 073 ali na visit@smarjeske-toplice.si

Uporaba izrazov V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Predsednik Sveta zavoda ZTKŠ Šmarješke Toplice

Vladimir Petrovič