JAVNI POZIV PONUDNIKOM LOKALNIH IZDELKOV V IZBRANO PONUDBO ZTKŠ ŠMARJEŠKE TOPLICE

20.07.2020

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, ZJN-3) Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, objavlja


JAVNI POZIV

PONUDNIKOM LOKALNIH IZDELKOV V IZBRANO PONUDBO ZAVODA ZA TURIZEM, KULTURO IN ŠPORT ŠMARJEŠKE TOPLICE


1. Uvod

Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, zbira prijave ponudnikov lokalnih izdelkov za vključitev v izbrano ponudbo Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, ki jih bo tržil v sklopu svoje ponudbe v trgovinicah na različnih lokacijah (predvidoma v Šmarjeti, Klevevžu, Šmarjeških Toplicah in v Beli Cerkvi), v spletni trgovini ter vključeval v prodajne turistične produkte, ki se bodo tržili po različnih kanalih.


2. Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva so različni lokalni izdelki: prehranski izdelki in pijače (suhe mesnine, siri, pekovski izdelki, čaji, sirupi in sokovi, vina, med in medeni izdelki, suho sadje, likerji, žgane pijače, marmelade in drugi izdelki iz sadja, zelenjavne omake …), rokodelski izdelki in izdelki unikatnega ter industrijskega oblikovanja iz različnih materialov, monografije in druge tiskane izdaje, drugi različni tipi aktivnosti in izdelki ter druge vsebine, primerne za vključitev v izbrano ponudbo Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice.


3. Pogoji za prijavo

Postopek se prične s prijavo ponudnika lokalnega izdelka na javni poziv.

Izdelki, turistične namestitve in druge storitve oziroma vsebine, ki pridobijo pozitivno mnenje bodo na podlagi dogovora s ponudnikom, umeščene v prodajni asortiman na različnih lokacijah, na različne načine in vključene v prodajne turistične produkte. Pred vzpostavitvijo sodelovanja bo izbranemu ponudniku predstavljen program in način ter pogoji sodelovanja.

Če komisija izdelka, turistične namestitve in druge storitve oziroma vsebine ne oceni pozitivno, ga oziroma je ni mogoče tržiti preko Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice.


4. Merila za izbor

Merila za izbor izdelka, turistične namestitve in drugih storitev oziroma vsebin so sestavni del javnega poziva, posebej za izdelke, druge storitve oziroma vsebine in posebej za turistične namestitve.

Komisija svojih odločitev o (ne)vključitvi izdelka, turistične namestitve, druge storitve oziroma vsebine v trženje v okviru Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, ni dolžna posebej pojasnjevati.


5. Pogoji sodelovanja

Prijava mora vsebovati:

Naziv /opis izdelka z osnovnimi podatki oz. izpolnjen prijavni obrazec,

Izdelek, ki je predmet prijave na ta javni poziv ali fotografija izdelka,

Dokazilo o registraciji ponudnika (izpis iz AJPES, obrtno dovoljenje, dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, druga ustrezna dovoljenja, glede na dejavnost …).


6. Rok in način vložitve prijave

Rok za zbiranje ponudb je do javne objave zaprtja javnega poziva.

Ponudniki lahko prijave dostavijo osebno, po elektronski pošti na naslov alja.rabzelj@smarjeske-toplice.si ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.

Informacije v povezavi z javnim pozivom lahko dobite na tel. št. 031 838 825 ali po elektronski pošti alja.rabzelj@smarjeske-toplice.si.


7. Postopek izbire

Pri izbiri bodo upoštevani samo ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje iz javnega poziva in imajo registrirano dejavnost. Komisija lahko obravnava vsakega posameznega prijavitelja posebej, lahko pa se odloči za skupinsko obravnavo.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni ali pa jim bo v podpis podana pogodba o sodelovanju.


8. Sklenitev pogodbe

Po opravljeni izbiri bodo izbrani ponudniki pristopili k podpisu pogodbe o sodelovanju in vključitvi v izbrano ponudbo Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, v kateri bodo definirani bistveni pogoji sodelovanja kot so cena, valutni rok, količine …


Številka: 322-0001/2020-1

Datum: 20. 7. 2020

v. d. direktorja

Darinka Bobnar