JAVNI POZIV PONUDNIKOM LOKALNIH IZDELKOV, TURISTIČNIH NAMESTITEV IN DRUGIH STORITEV OZIROMA VSEBIN ZA VKLJUČITEV V IZBRANO PONUDBO ZAVODA ZA TURIZEM, KULTURO IN ŠPORT ŠMARJEŠKE TOPLICE

18.02.2021

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, ZJN-3) Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, objavlja

JAVNI POZIV

PONUDNIKOM LOKALNIH IZDELKOV, TURISTIČNIH NAMESTITEV IN DRUGIH STORITEV OZIROMA VSEBIN ZA VKLJUČITEV V IZBRANO PONUDBO ZAVODA ZA TURIZEM, KULTURO IN ŠPORT ŠMARJEŠKE TOPLICE

1. Uvod

Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, zbira prijave ponudnikov lokalnih izdelkov, turističnih namestitev in drugih storitev oziroma vsebin za vključitev v izbrano ponudbo Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, ki jih bo tržil v sklopu svoje ponudbe v trgovinicah na različnih lokacijah (predvidoma v Šmarjeti, Klevevžu, Šmarjeških Toplicah in v Beli Cerkvi), v spletni trgovini, ter vključeval v prodajne turistične produkte, ki se bodo tržili po različnih kanalih.

2. Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva so različni lokalni izdelki: prehranski izdelki in pijače (suhe mesnine, siri, pekovski izdelki, čaji, sirupi in sokovi, vina, med in medeni izdelki, suho sadje, likerji, žgane pijače, marmelade in drugi izdelki iz sadja, zelenjavne omake …), rokodelski izdelki in izdelki unikatnega ter industrijskega oblikovanja iz različnih materialov, nastanitve v različnih tipih nastanitvenih obratov, storitve gostinskih prehrambenih obratov različnih tipov, monografije in druge tiskane izdaje, drugi različni tipi aktivnosti in izdelki ter druge vsebine, primerne za vključitev v izbrano ponudbo Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice.

3. Pogoji za prijavo

Postopek se prične s prijavo ponudnika lokalnega izdelka, turistične namestitve in drugih storitev oziroma vsebin na javni poziv. Prijava mora biti oddana na obrazcu, ki je priloga javnega poziva.

Nabor prijavljenih izdelkov, turističnih namestitev in drugih storitev oziroma vsebin bo pregledala strokovna komisija in izdala mnenje ali se lahko uvrstijo v izbrano ponudbo Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice ali ne.

Izdelki, turistične namestitve in druge storitve oziroma vsebine, ki pridobijo pozitivno mnenje bodo na podlagi dogovora s ponudnikom, umeščene v prodajni asortima na različnih lokacijah, na različne načine in vključene v prodajne turistične produkte. Pred vzpostavitvijo sodelovanja bo izbranemu ponudniku predstavljen program in način ter pogoji sodelovanja.

Če komisija izdelka, turistične namestitve in druge storitve oziroma vsebine ne oceni pozitivno, ga oziroma je ni mogoče tržiti preko Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice.

4. Merila za izbor

Merila za izbor izdelka, turistične namestitve in drugih storitev oziroma vsebin so sestavni del javnega poziva, posebej za izdelke, druge storitve oziroma vsebine in posebej za turistične namestitve.

Komisija svojih odločitev o (ne)vključitvi izdelka, turistične namestitve, druge storitve oziroma vsebine v trženje v okviru Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, ni dolžna posebej pojasnjevati.

5. Pogoji sodelovanja

Prijava mora vsebovati:

  • Izpolnjen prijavni obrazec,

  • Izdelek, ki je predmet prijave na ta javni poziv ali fotografija izdelka, turistične namestitve, druge storitve oziroma vsebine in predstavitev s pripadajočim slikovnim gradivom,

  • Dokazilo o registraciji ponudnika (izpis iz AJPES, obrtno dovoljenje, dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, druga ustrezna dovoljenja, glede na dejavnost …)

6. Rok in način vložitve prijave

Rok za zbiranje ponudb je 05. 03. 2021 do 12. ure.

Ponudniki lahko prijave dostavijo osebno, po elektronski pošti na naslov darinka.bobnar@smarjeske-toplice.si   pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.

Informacije v povezavi z javnim pozivom lahko dobite na tel. št. 051 354 341 ali po elektronski pošti darinka.bobnar@smarjeske-toplice.si

7. Postopek izbire

Odpiranje prijav ne bo javno.

Pri izbiri bodo upoštevani samo ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje iz javnega poziva in imajo registrirano dejavnost.

Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru najkasneje v 10 dneh po opravljenem izboru.

8. Sklenitev pogodbe

Po opravljeni izbiri bodo izbrani ponudniki pristopili k podpisu pogodbe o sodelovanju in vključitvi v izbrano ponudbo Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, v kateri bodo definirani bistveni pogoji sodelovanja kot so cena, valutni rok, količine …

Vrsta pogodbe: konsignacija.


Javni poziv - ponudniki.pdf